Usługi

Taxenter to jedna z najprężniej rozwijających się kancelarii księgowo-podatkowych
w Polsce, specjalizujących się w obsłudze spółek prawa kapitałowego.
Naszym celem jest doradztwo, dążące do osiągnięcia pełnego potencjału naszych Klientów oraz szerokiego grona przedsiębiorców, których obsługujemy. Wykorzystujemy bogate doświadczenie zdobyte w największych firmach audytorskich i prawnych na świecie.

Oferujemy usługi w zakresie odpowiedniego wyboru formy prawnej, zakładania i zarządzania spółkami.
Naszymi Klientami są przede wszystkim podmioty, które zamierzają rozpocząć działalność w Polsce zapewniając kompleksową obsługę obejmującą dobór formy prawnej i rejestrację spółki, bieżącą obsługę kooperacyjną i księgowo-podatkową, doradztwo prawne, podatkowe i finansowe przy planowanych inwestycjach.

Zakres usług w przypadku Płatników na księgach rachunkowych obejmuje:

 • opracowanie zasad rachunkowości oraz planu kont i jego wdrożenie,
 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości i wymogami podatkowymi w określonych ewidencjach.
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatki
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi oraz innych niezbędnych danych dostarczonych przez klienta,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowaniem dokumentów do KRS

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów odbywa się zgodnie z przepisami podatkowymi, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawców. Prowadzimy ewidencję środków trwałych, sprzedaży i zakupów, przygotowujemy zgłoszenia do ZUS. Zajmujemy się zamknięciami miesięcznymi tj. ewidencją VAT, sporządzaniem wymaganych deklaracji podatkowych oraz zamknięciami rocznymi jak również sporządzaniem sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Opracowywanie wewnętrznych regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • Przygotowywanie zaświadczeń i dokumentów dotyczących urlopów pracowniczych wypoczynkowych, urlopów wychowawczych,
 • Sporządzanie umów w obrocie gospodarczym: sprzedaży, najmu, umów Spółki Cywilnej, Spółki Jawnej, umów zleceń i o dzieło.

Pomagamy naszym Klientom w zakresie:

 • Prawa podatkowego,
 • Optymalizujemy inwestycje i bieżącą działalność,
 • Reprezentujemy firmy przed organami podatkowymi,
 • Przygotowujemy zastrzeżenia do protokołów kontroli,
 • Przygotowujemy odwołania od decyzji organów podatkowych

Prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie.

 • Sporządzanie list płac,
 • Obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia,
 • Sporządzanie zgłoszeń do ZUS dla firm oraz pracowników,
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 • Sporządzanie raportów dla płatnika,
 • Przekazywanie do ZUS dokumentacji rozliczeniowej oraz zgłoszeniowej,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11/B, PIT-40, PIT-8A

Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych.

Inflacja w listopadzie spadnie. Tak uważają ekonomiści największego polskiego banku

Inflacja w listopadzie wyniesie 17,6 proc. w porównaniu do listopada ubiegłego roku – prognozują analitycy PKO BP. Jeśli sprawdzą się ich oczekiwania, będzie to oznaczało pierwsze od wielu miesięcy spowolnienie wzrostu cen w Polsce. Jednak nie będzie to jeszcze stały trend – zanim dojdzie do takiego zjawiska, najpierw przyjdzie nam się zmierzyć z inflacją rzędu ponad 20 proc.