Usługi

Taxenter to jedna z najprężniej rozwijających się kancelarii księgowo-podatkowych
w Polsce, specjalizujących się w obsłudze spółek prawa kapitałowego.
Naszym celem jest doradztwo, dążące do osiągnięcia pełnego potencjału naszych Klientów oraz szerokiego grona przedsiębiorców, których obsługujemy. Wykorzystujemy bogate doświadczenie zdobyte w największych firmach audytorskich i prawnych na świecie.

Oferujemy usługi w zakresie odpowiedniego wyboru formy prawnej, zakładania i zarządzania spółkami.
Naszymi Klientami są przede wszystkim podmioty, które zamierzają rozpocząć działalność w Polsce zapewniając kompleksową obsługę obejmującą dobór formy prawnej i rejestrację spółki, bieżącą obsługę kooperacyjną i księgowo-podatkową, doradztwo prawne, podatkowe i finansowe przy planowanych inwestycjach.

Zakres usług w przypadku Płatników na księgach rachunkowych obejmuje:

 • opracowanie zasad rachunkowości oraz planu kont i jego wdrożenie,
 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości i wymogami podatkowymi w określonych ewidencjach.
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatki
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi oraz innych niezbędnych danych dostarczonych przez klienta,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowaniem dokumentów do KRS

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów odbywa się zgodnie z przepisami podatkowymi, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawców. Prowadzimy ewidencję środków trwałych, sprzedaży i zakupów, przygotowujemy zgłoszenia do ZUS. Zajmujemy się zamknięciami miesięcznymi tj. ewidencją VAT, sporządzaniem wymaganych deklaracji podatkowych oraz zamknięciami rocznymi jak również sporządzaniem sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Opracowywanie wewnętrznych regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • Przygotowywanie zaświadczeń i dokumentów dotyczących urlopów pracowniczych wypoczynkowych, urlopów wychowawczych,
 • Sporządzanie umów w obrocie gospodarczym: sprzedaży, najmu, umów Spółki Cywilnej, Spółki Jawnej, umów zleceń i o dzieło.

Pomagamy naszym Klientom w zakresie:

 • Prawa podatkowego,
 • Optymalizujemy inwestycje i bieżącą działalność,
 • Reprezentujemy firmy przed organami podatkowymi,
 • Przygotowujemy zastrzeżenia do protokołów kontroli,
 • Przygotowujemy odwołania od decyzji organów podatkowych

Prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie.

 • Sporządzanie list płac,
 • Obliczanie wysokości składek na ubezpieczenia,
 • Sporządzanie zgłoszeń do ZUS dla firm oraz pracowników,
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 • Sporządzanie raportów dla płatnika,
 • Przekazywanie do ZUS dokumentacji rozliczeniowej oraz zgłoszeniowej,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-11/B, PIT-40, PIT-8A

Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych niezbędnych dokumentów pracowniczych.

Podatek od posiadania psa – ile wynosi i dlaczego go płacimy?

Wiele kwestii przemawia za posiadaniem psa, o ile masz ku temu odpowiednie warunki. Jednak musisz mieć także świadomość, że będziesz zobowiązany nie tylko do jego utrzymania, tj. do zakupu karmy, pokrycia kosztów wizyt weterynaryjnych, ale również do uiszczenia podatku od psa. Sprawdź, ile wynosi i kto jest zobowiązany do jego opłacania.